About Us Former High Commissioners of India to the United Kingdom

High Commissioners of India to the United Kingdom

Name

Years

Mr.V K Krishna Menon

1947-1952

Mr.B G Kher

1952-1954

Ms.Vijay Laxmi Pandit

1954-1961

Mr.M A C Chagla

1962-1963

Dr J N Mehta

1963-1966

Mr.S SDhawan

1968-1969

Mr.Apa B Pant

1969-1972

Mr.B K Nehru

1973-1977

Mr.N G Goray

1977-1979

Dr V A Seyid Muhammad

1980-1984

Mr.P Mehrotra

1984(July-December)

Dr P C Alexander

1985-1987

Mr.M Rasgotra

1988-1990

Mr.Kuldip Nayar

1990(Mar-November)

Dr L M Singhvi

1991- 1997

Mr.Salman Haidar

1998 (Jan-July)

Mr.Lalit Mansingh

1998- 1999

Mr.Nareshwar Dayal

2000- 2002

Mr.Ronen Sen

2002- 2004

Mr.Kamalesh Sharma

2004- 2008

Mr.Shiv Shankar Mukherjee

2008- 2009

Mr.Nalin Surie

2009- 2011

Dr.Jaimini Bhagwati

2012- 2013

Mr. Ranjan Mathai

2013- 2015

Mr. Navtej Sarna

2016 (January-October)

Mr. Y.K. Sinha 2016- 2018

Smt. Ruchi Ghanashyam 

Nov 2018 to April 2020

Smt. Gaitri Issar Kumar  

June 2020 to June 2022

\