About Us Former Deputy High Commissioners of India to the United Kingdom

Former Deputy High Commissioners of India to the United Kingdom

Name

Years

Mr. Y D Gundevia

1954-1956

Mr. Azim Husain

1957-1960

Mr. T N Kaul

1960-1962

Mr. Kewal Singh

1962-1965

Mr. P N Haksar

1965-1967

Mr. D N Chatterjee

1967-1969

Mr. PN Kaul

1969-1972

Mr. M K Rasgotra

1972-1973

Mr. K Natwar Singh

1973-1977

Mr. P A Nazareth

1977-1979

Mr. I P Singh

1979 -1981

Mr. Pushkar Johari

1981-1984

Mr. R C Arora

1984-1987

Mr. Salman Haidar

1987-1991

Mr. K V Rajan

1991-1995

Mr. PardeepK Singh

1995-1998

Mr. Hardeep Singh Puri

1999-2002

Mr. Satyabrata Pal

2002-2005

Mr. Ranjan Mathai

2005-2007

Mr. Asoke Kumar Mukerji

2007-2010

Mr. Rajesh N Prasad

2010-2012

Dr Virander Kumar Paul

2013-2016

Mr. Dinesh K. Patnaik

2016-2018

Mr. Charanjeet Singh 2018-2021

\