Former High Commissioners of India to the United Kingdom About Us

Former High Commissioners of India to the United Kingdom

High Commissioners of India to the United Kingdom

Name

Years

Mr.V K Krishna Menon

1947-1952

Mr.B G Kher

1952-1954

Ms.Vijay Laxmi Pandit

1954-1961

Mr.M A C Chagla

1962-1963

Dr J N Mehta

1963-1966

Mr.S SDhawan

1968-1969

Mr.Apa B Pant

1969-1972

Mr.B K Nehru

1973-1977

Mr.N G Goray

1977-1979

Dr V A Seyid Muhammad

1980-1984

Mr.P Mehrotra

1984(July-December)

Dr P C Alexander

1985-1987

Mr.M Rasgotra

1988-1990

Mr.Kuldip Nayar

1990(Mar-November)

Dr L M Singhvi

1991- 1997

Mr.Salman Haidar

1998 (Jan-July)

Mr.Lalit Mansingh

1998- 1999

Mr.Nareshwar Dayal

2000- 2002

Mr.Ronen Sen

2002- 2004

Mr.Kamalesh Sharma

2004- 2008

Mr.Shiv Shankar Mukherjee

2008- 2009

Mr.Nalin Surie

2009- 2011

Dr.Jaimini Bhagwati

2012- 2013

Mr. Ranjan Mathai

2013- 2015

Mr. Navtej Sarna

2016 (January-October)

Mr. Y.K. Sinha

2016- 2018