Former Deputy High Commissioners of India to the United Kingdom About Us

Former Deputy High Commissioners of India to the United Kingdom

Former Deputy High Commissioners of India to the United Kingdom

Name

Years

Mr. Y D Gundevia

1954-1956

Mr. Azim Husain

1957-1960

Mr. T N Kaul

1960-1962

Mr. Kewal Singh

1962-1965

Mr. P N Haksar

1965-1967

Mr. D N Chatterjee

1967-1969

Mr. PN Kaul

1969-1972

Mr. M K Rasgotra

1972-1973

Mr. K Natwar Singh

1973-1977

Mr. P A Nazareth

1977-1979

Mr. I P Singh

1979 -1981

Mr. Pushkar Johari

1981-1984

Mr. R C Arora

1984-1987

Mr. Salman Haidar

1987-1991

Mr. K V Rajan

1991-1995

Mr. PardeepK Singh

1995-1998

Mr. Hardeep Singh Puri

1999-2002

Mr. Satyabrata Pal

2002-2005

Mr. Ranjan Mathai

2005-2007

Mr. Asoke Kumar Mukerji

2007-2010

Mr. Rajesh N Prasad

2010-2012

Dr Virander Kumar Paul

2013-2016

Mr. Dinesh K. Patnaik

2016-2018